Polityka prywatności

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Klinice Novique medycyna estetyczna i antiaging

Niniejsza informacja zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, cele i okres przetwarzania tych danych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania profilowania i narzędzi analitycznych. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez Klinikę Novigue:

 

1. Administrator

 

Administratorem danych osobowych jest Właściciel Kliniki Novique- Izabela Toporska- Łukaszuk i Mariusz Łukaszuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IM Łukaszuk Spółka Jawna( zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres miejsca wykonywania działalności: ul. Podleśna 10, 80- 255 Gdańsk oraz adres do doręczeń Aleja Zwycięstwa 245/8, 81-251 Gdynia, NIP: 9571066149, REGON: 221733674, adres poczty elektronicznej rejestracja@novique.pl zwani dalej Administratorem, występujący pod marką Klinika Novique.

 

2. Podstawa przetwarzania danych

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą- umówienie wizyty
 • zgody na przetwarzanie danych :

  1. dane o stanie zdrowia( w postaci informacji o problemie zdrowotnym/ estetycznym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane są podczas umawiania wizyty. Umówić wizytę można osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego na stronie internetowej, klikając przycisk- „umów wizytę” lub za pomocą aplikacji moment.pl. Dane te, przetwarzane są przez Klinikę Novique na podstawie wyrażonej przez Klienta/ Pacjenta zgody na przetwarzanie danych podanych w celu umówienia wizyty,
  2. kontaktując się z Kliniką Novique za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych celem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,

Dane mogą być przetwarzane jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze(np. Przechowywanie dokumentacji medycznej) lub celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych w Klinice Novique są obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

3. Cel

 

Podanie danych jest dobrowolne. Jednak:

 1. podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest niezbędne do umówienia wizyty telefonicznie,
 2. podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem,
 3. podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu wysłania i otrzymania odpowiedzi na zapytanie wysłane za jego pośrednictwem,
 4. podanie danych na formularzu w zakładce „Umów wizytę” jest niezbędne w celu umówienia wizyty za jej pomocą,
 5. podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty za pomocą poczty elektronicznej, 
 6. podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do umówienia wizyty poprzez aplikację Moment.pl,
 7. podczas umawiania wizyty konieczne jest wskazanie rodzaju umawianego zabiegu lub podanie danych o stanie zdrowia w postaci informacji o problemie zdrowotnym lub estetycznym mającym stanowić przedmiot wizyty,
 8. wykonanie dokumentacji zdjęciowej zarówno przed jak i po zabiegu jest niezbędne do udokumentowania skuteczności zabiegu i ewentualnych roszczeń,
 9. zgoda na nagrywanie za pomocą monitoringu w Klinice jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentów/Klientów Kliniki Novique, jej personelu i mienia.

 

4. Zgoda na przetwarzanie danych

 

Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Może być ona w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem, zgodę można cofnąć składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie do placówki Administratora w Gdynii ul. Aleja Zwycięstwa 245/8,  lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: rejestracja@novique.pl

 

5. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

 

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo:

 1.  żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 2. poprawiania i sprostowania danych,
 3. usunięcia danych( w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych ( w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO),
 5. przenoszenia danych( w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO),
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie dotyczące jej danych osobowych narusza przepisy RODO,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wobec i w razie przetwarzania danych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora- z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec i w razie przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego- w dowolnym momencie. 

Przysługujące uprawnienia można wykonać składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie do placówki Administratora w Gdynii przy ulicy Aleji Zwycięstwa 245/8 lub na adres mailowy: rejestracja@novique.pl.

 

6. Czas przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie/a, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail i/lub wiadomością przesłaną za pomocą formularza kontaktowego) po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie lub ostatniego kontaktu z potencjalnym Pacjentem/Klientem;
 2. w przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty:
 • dane potencjalnego Pacjenta/Klienta( czyli osoby, która jeszcze nie korzystała z usług Kliniki Novique i umawia się po raz pierwszy) dane usuwane będą w terminie 6 miesięcy od daty wizyty, która miała się odbyć;
 • dane Pacjenta/Klienta- zasady przetwarzania danych osobowych Pacjentów/Klientów, w tym okresy przechowywania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa( np. związane z obowiązkiem przechowywania dokumentacji medycznej przez 20 lat) przedstawiane są każdemu Pacjentowi/Klientowi przed pierwszą wizytą.

 

7. Udostępnianie danych innym podmiotom

 

Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem( na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania tych usług lub specjalistom prowadzącym księgi podatkowe. Dane nie są udostępniane i przetwarzane poza granicami Unii Europejskiej. 

 

8. Profilowanie

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.